Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Sarah Gillis.

Contactgegevens: Sarah Gillis – Movad’ooh
Adres maatschappelijk zetel: De Braekeleerstraat 34, 2018 Antwerpen
Telefoon: 0473 20 16 23
E-mail: info@movadooh.be
Ondernemingsnummer: BE 0656 791 453

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Movad’ooh of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Movad’ooh levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Movad’ooh de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Movad’ooh kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Movad’ooh geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Movad’ooh kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Movad’ooh verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Movad’ooh stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen en activiteiten.

Privacybeleid

Vertrouwelijkheidsverklaring

Movad’ooh hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het beantwoorden van de door u gestelde vragen via het contactformulier. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Movad’ooh: info@movadooh.be. uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Movad’ooh: info@movadooh.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Movad’ooh kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Annulatievoorwaarden

Inschrijving & Afspraken

Behoudens schriftelijk en afwijkend akkoord zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten; alle offertes, facturen, op­drachten en inschrijvingsformulieren. Afwijkingen van deze voorwaar­den, zelfs vermeld op documenten van de Klant, zijn alleen dan aan Movad’ooh tegenstelbaar, wanneer zij door Movad’ooh schriftelijk zijn bevestigd.

Door ondertekening van de offerte, het inschrijvingsformulier en/of inschrijving via de website komt op definitieve en onherroepelijke wijze de over­eenkomst met Movad’ooh tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmid­dellijke facturatie (in voorkomend geval van de gehele opleiding incl. alle modules).

Schriftelijk inschrijven (via de website of per mail) is noodzakelijk voor jaarcursussen en opleidingen.
Je krijgt van ons een bevestiging per e-mail.
Wanneer een cursus volzet is leggen we een wachtlijst aan om eventuele annuleringen op te vangen.

Betaling

Wanneer je pas kort vóór de start van de cursus hebt betaald, breng dan het overschrijvingsbewijs of rekeninguittreksel mee. Wanneer je nog niet hebt betaald bij aanvang van de cursus betaal je contant ter plaatse.
Rekeningnummer:  BE18 7360 2540 4465

Alle facturen van Movad’ooh zijn betaalbaar binnen een termijn van maximum 14 dagen na factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 100,00 € en onverminderd eventuele kosten van aanmanings­- en gerechts­kosten. Ten aanzien van de Consument heeft Movad’ooh het recht, na een ingebrekestelling maar zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 procentpunten te laten gelden. De niet­betaling van één enkele fac­tuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet­vervallen facturen zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Kmo-portefeuille

Voor opleidingen, trainingen en advies van Movad’ooh kan met kmo-portefeuille betaald worden. Meer info.

Annulering

In geval van annulering andere dan onder art. 3 van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
• 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering door de Klant meer dan acht weken voor de datum van de opleiding;
• 50% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering door de Klant minder dan acht weken en meer dan vier weken voor de datum van de opleiding;
• 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering door de Klant minder dan vier weken voor de datum van de opleiding.
• Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedin­gen, blijven alle reeds door Movad’ooh ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering. Indien Movad’ooh zich genoodzaakt ziet om een overeenkomst met een Consument te annuleren, gelden voor­gaande percentages t.v.v. de Consument en zal Movad’ooh het voorschot terug betalen, behoudens in geval van overmacht.
• Als je zelf een cursus annuleert, dan moet dat schriftelijk (e-mail of brief).

• De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling.
• Wanneer Movad’ooh een cursus annuleert, betalen wij je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan Movad’ooh niet aansprakelijk gesteld worden.
• De Klant heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e­mail of aangetekend schrijven aan Movad’ooh. Dergelijke overdracht van dezelf­ de inschrijving is slechts eenmaal mogelijk. Indien de inschrijver in geval van verhindering niet aanwezig kan zijn, welke ook de oorzaak van de verhindering, geeft dit in geen geval recht tot vermindering van cursus­geld of tot enigerlei schadevergoeding.
• Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering.
• Zetfouten in prijzen en data in publicaties van Movad’ooh kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering na de start van een cursus of voor een weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

Foto’s

Foto’s genomen tijdens open deur dagen, cursussessies of cursusverblijf kunnen gebruikt worden in onze eigen communicatie (bijvoorbeeld website of Facebook).  Als je er bezwaar tegen hebt dat we foto’s gebruiken waarop jij duidelijk herkenbaar in beeld bent, meld ons dat dan aub vóór of bij de start van de cursus.